jump to navigation

Get contact & insert contact trên Android 1.6 18/05/2011

Posted by banghn in Android Development.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Hii các bạn,… Lâu quá không post bài.

Hôm nay làm android đụng tới cái vấn đề lấy danh sách tên, số điện thoại, email,…. trên ở danh bạ lên. (Get contact list)

Demo getcontactlist

Demo getcontactlist

Với những phiên bản android sdk 2.0 trở về sau thì việc lấy danh bạ không có mấy khó khăn, các bạn có thể search trên các trang tìm kiếm và cho bạn khá nhiều kết quả. Nhưng với 1.6 thì hơi khó tìm một tí, nhưng cũng tìm và suy ra từ các phiên bản sdk về sau. Mình post lại cho các bạn tham khảo luôn… (Hôm nào rảnh rổi thì mình tổng hợp tất cả cho các phiên bản sau này luôn)

Đầu tiên để có thể lấy danh bạ từ điện thoại thì trong project của bạn phải khai báo quyền truy cập lấy và cập nhật contact trong AndroidManifest.xml

Khai báo quyền truy cập

Khai báo quyền truy cập

Code khai báo như thế này:

<uses-permission android:name=”android.permission.READ_CONTACTS” />
<uses-permission android:name=”android.permission.WRITE_CONTACTS” />

Rồi, bạn có thể vào activity của bạn để bắt đầu lấy danh bạ từ phone như sau:

final Cursor c = managedQuery(Contacts.People.CONTENT_URI, null, null,
                null, null);
        String[] from = new String[] { People.NAME };

        if (c.getCount() > 0) {
            while (c.moveToNext()) {

                //lay ten trong danh ba
                String username = c.getString(c
                        .getColumnIndex(Contacts.People.NAME));
                if(username!=null)
                Log.i(“Contact name “, username);

                //lay so phone
                String phone = c.getString(c
                        .getColumnIndex(Contacts.People.NUMBER));
                if(phone != null)
                Log.i(“Contact name “, phone);
            }
        }

Việc cập nhật contact xuống phone được thực hiện như sau:

ContentValues personValues = new ContentValues();
// dinh nghia mot contact user moi
                personValues.put(Contacts.People.NAME, n);
                personValues.put(Contacts.People.STARRED, 1);

                Uri newPersonUri = Contacts.People
                  .createPersonInMyContactsGroup(getContentResolver(), personValues);

                if (newPersonUri != null) {

//phone number
                    ContentValues mobileValues = new ContentValues();
                    Uri mobileUri = Uri.withAppendedPath(newPersonUri, Contacts.People.Phones.CONTENT_DIRECTORY);
                    mobileValues.put(Contacts.Phones.NUMBER,p);
                    mobileValues.put(Contacts.Phones.TYPE, Contacts.Phones.TYPE_MOBILE);
//cap nhat contact
                    Uri phoneUpdate = getContentResolver()
                            .insert(mobileUri, mobileValues);

                    if (phoneUpdate == null) {
                        try {
                            throw new Exception(
                                    “Failed to insert mobile phone number”);
                        } catch (Exception e) {
                            // TODO Auto-generated catch block
                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                }
                else
                {
                    Log.i(“Contact name “, “NULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl”);
                }

Demo getcontactlist
Demo getcontactlist
Chúc các bạn thành công.!
———————————————————————————————
bloghnb

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: