jump to navigation

Lập trình Android – Tạo menu trên Android (Adding Menu – Adding Setting) 15/01/2011

Posted by banghn in Android Development.
Tags: , , , , ,
trackback

Lâu ngày quá rồi mới quay lại phần lập trình mobile với Android. 🙂

Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần Add menu lên chương trình của chúng ta.

Project chúng ta tiếp tục là game Sudoku 🙂

Tài liệu tham khảo:

  • Hello Android bắt đầu từ trang 64.

Các bài viết trước :

—————————————————————————————————————

Rồi chúng ta mở lại project trước và bắt đầu thực hiện nào.

Adding một Menu

Android hỗ trợ cho chúng ta 2 loại  menu chính

  • Menu button (với các checkbox)
  • Menu pop-up

Đầu tiên chúng ta làm về cái menu-button.

Và chúng ta áp dụng loại này tạo một menu-setting (sound, hint của game chẳng hạn)

OK, chúng ta sẽ làm một cái màn hình setting.

Load setting

Load setting

Và việc đầu tiên chúng ta tạo một màn hình load-setting như hình  trên. Load-setting nằm phía dưới màn hình (bottom).

Chúng ta add thêm đoạn định nghĩa các chuỗi string  cho nó trong file: /res/values/strings.xml
<string name=”settings_label”>Settings…</string>
<string name=”settings_title”>Sudoku settings</string>
<string name=”settings_shortcut”>s</string>
<string name=”music_title”>Music</string>
<string name=”music_summary”>Play background music</string>
<string name=”hints_title”>Hints</string>
<string name=”hints_summary”>Show hints during play</string>

Chúng ta tạo một định nghĩa layout cho menu-setting: res/menu/menu.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<menu xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”&gt;
<item android:id=”@+id/settings”
android:title=”@string/settings_label”
android:alphabeticShortcut=”@string/settings_shortcut” />
</menu>

Rồi tới đây chúng ta tiếp tục chỉnh sửa lại file sudoku.java

Nhớ import những trường này vào trước:

import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
Chúng ta cần override lại phương thức: Sudoku.onCreateOptionsMenu( )

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
super.onCreateOptionsMenu(menu);
MenuInflater inflater = getMenuInflater();
inflater.inflate(R.menu.menu, menu);
return true;
}
getMenuInflater( ) trả về một thực thể của MenuInflater mà chúng ta sẽ sử dụng để đọc những định nghĩa từ XML lên. Khi chúng ta select bất kỳ menu-item nào thì onOptionsItemSelected( ) sẽ được gọi.

Và dưới đây là phương thức đó.

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
switch (item.getItemId()) {
case R.id.settings:
startActivity(new Intent(this, Prefs.class));
return true;
// More items go here (if any) …
}
return false;
}
Để hiểu rõ kỹ hơn bạn xem thêm phần giải thích trong tài liệu mình nói phía trên.

Prefs là một lớp chúng ta sẽ định nghĩa sau. Nó hiển thị những gì chúng ta định nghĩa và cho người dùng thay đổi lựa chọn trên menu.

Rồi giờ chúng ta add những giá trị trong menu setting. Định nghĩa thêm một file: res/xml/settings.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<PreferenceScreen
xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”&gt;
<CheckBoxPreference
android:key=”music”
android:title=”@string/music_title”
android:summary=”@string/music_summary”
android:defaultValue=”true” />
<CheckBoxPreference
android:key=”hints”
android:title=”@string/hints_title”
android:summary=”@string/hints_summary”
android:defaultValue=”true” />
</PreferenceScreen>

Trong này chúng ta add hai lựa chọn: Background music và Hiển thị hint trong khi chơi hay không.

Rồi giờ chúng ta định nghĩa lớp Prefs lúc nảy nói ở trên. Bạn tạo file  /Prefs.java trong gói ứng dụng của bạn.

package org.example.sudoku;

import android.os.Bundle;
import android.preference.PreferenceActivity;

public class Prefs extends PreferenceActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
addPreferencesFromResource(R.xml.settings);
}
}

Phương thức addPreferencesFromResource( ) đọc các giá trị định nghĩa trong file XML chúng ta định nghĩa ở trên.

Giờ chúng ta chạy thử lên xem nào và đừng quyên đăng ký trong file AndroidManifest.xml ha 🙂

<activity android:name=”.Prefs”
android:label=”@string/settings_title”>
</activity>

Kết quả khi chúng ta chạy chương trình mình lên này:

Menu setting

Menu setting

Và chúng ta có thể thay đổi giá trị chọn hay không

Menu setting

Menu setting

Rồi giờ chúng ta thử tạo một Menu pop-up. Và chúng ta sẽ tạo một menu lựa chọn mức độ khó dễ của game.

Chúng ta định nghĩa những giá trị trong : res/values/strings.xml

<string name=”new_game_title”>Difficulty</string>
<string name=”easy_label”>Easy</string>
<string name=”medium_label”>Medium</string>
<string name=”hard_label”>Hard</string>

Tạo file định nghĩa các mức độ game như sau: res/values/arrays.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<resources>
<array name=”difficulty”>
<item>@string/easy_label</item>
<item>@string/medium_label</item>
<item>@string/hard_label</item>
</array>
</resources>

Giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một tí file Sudoku.java

Import các trường sau vào:

import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.util.Log;

Các bạn tìm tới phần switch() case hôm trước làm ở phương thức onClick() add thêm cho thằng new-game như sau:

case R.id.new_button:
openNewGameDialog();
break;

openNewGameDialog() sẽ thực hiện mở dialog hiển thị các mức độ khó dễ của game và nó như sau:

private static final String TAG = “Sudoku”;
private void openNewGameDialog() {
new AlertDialog.Builder(this)
.setTitle(R.string.new_game_title)

.setItems(R.array.difficulty,
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialoginterface, int i) {
startGame(i);
}

}).show();
}

private void startGame(int i) {
Log.d(TAG, “clicked on ” + i);
// Start game here…
}

 

Rồi như thế là xong rồi. Giờ chúng ta xem kết quả như thế nào khi chạy game mình lên ha.

Menu game

Menu game

Chúng ta thử click vào New Game nào, và kết quả là:

Menu mức độ game

Menu mức độ game

Nhìn khá gọn và đẹp phải không các bạn…

Chúc các bạn thành công ha….. 🙂

————————————————————————————–

Huỳnh Ngọc Bang

Blog IT & Life – bloghnb.wordpress.com

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: